กิจกรรมการนั่งสมาธิหลังเคารพธงชาติ

กิจกรรมการสวดมนต์และอบรมจริยธรรมทุกวันสุดสัปดาห์

การนำนักเรียนทำบุญตักบาตรทุกวันพระ

ฟังเทศน์ฟังธรรม

การจัดให้นักเรียนสอบธรรมศึกษา

การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

การบรรพชาสามเณร

 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

รางวัลคุณค่าแห่งความดี

Advertisements